1-700-550-118

 

תקנון לכנס ארדו בנושא הנקה

1. מבוא
אתרwww.ardo.co.il  (להלן “האתר”) המופעל ע”י החברה  שיווק ממוקד מקיימים כנס אונליין בנושאי הנקה מעת לעת והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, לרבות כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר. ומהווה הסכמה לקבל ולנהוג לפי תקנון זה
הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעולתה בכל עת ולעדכן ו/או לשנות ו/או למחוק ו/או להוסיף על תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים, וזאת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי .מובהר, כי כל שינוי ו/או תוספת כאמור יחייבו את המשתמש באתר עם המשך השימוש בו, וככל שהמשתמש אינו מסכים לכך, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא תנאי שימוש אלה בעיון רב, שכן נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הינו הנוסח המפורסם באתר.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא, בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי שימוש אלה, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיינה לצורך אישי או בלתי מסחרי.

הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש ו/או שהצטבר אודותיו, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ותנאי שימוש אלה.

קניין רוחני

האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן “התוכן” או “התכנים”), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, לבצע הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה.

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות אשר טרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.

מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.

3..פרטיות

8.1. כל משתתף מצהיר כי יש בידיעתו כי כל הפרטים, התמונות והנתונים שהוא מוסר במסגרת הפעילות הינם נכונים, מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות התקנון או כל דין.

8.2. כל משתתף מצהיר ומאשר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת הפעילות, נעשה באופן וולונטרי ומרצונו החופשי.

8.3. ידוע למשתתף והוא מאשר, כי המידע האישי שמסר ו/או ימסור במסגרת הפעילות יישמר וייכלל במאגרי המידע של עורכת הפעילות, ונותני החסות, לרבות: חברה אלפא קוסמטיקה, קימברלי קלארק. וכי הוא ישמש אותה בין היתר לצורך דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי פרסומת ועדכון בדבר הנחות, שירותים, הצעות ומבצעים (לרבות באמצעות דוא”ל, טלפון, מסרונים וכו’). אישור כאמור יהיה ניתן לביטול בכל עת על ידי שליחת בקשת ביטול באמצעות הודעת דואר אלקטרונית לכתובת [email protected] או באמצעות לחיצה על קישור מתאים בגוף המייל. 

8.4. ידוע למשתתף והוא מאשר כי עורכת הפעילות רשאית לעשות שימוש במידע האישי לצורך יצירת קשר עם המשתתפים וכן לכל צורך נוסף מסחרי או עסקי אחר עליו תחליט החברה, לרבות למשלוח עדכונים.

  1. כללי

9.1 עורכת הפעילות לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בפעילות ו/או ממי שנמנעה ממנו האפשרות למימוש ההטבה.

9.2 עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מימוש הזכייה, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב ו/או לבטל את הענקת הזכייה.

9.3 עורכת הפעילות רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל עת, ולהפסיק בכל עת את הפעילות ו/או לבטל את הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת אף ללא הודעה מראש.

9.4 חרגה עורכת הפעילות מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב אותה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

9.5 כל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או תובענה בנושא תקנון זה תהיה בתחום סמכותו הבלעדי של בית המשפט המוסמך בתל אביב

.4ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר .

5. 

6. רישום לדיוורים, למאגר לקוחות ולכנסים מטעם משאבות חלב ארדו ישראל
לצורך הרישום יש למסור פרטים אישיים. המידע שנמסר יאוחסן וישמר במאגר מידע ממוחשבשל ארדו ישראל ושל צעדים ראשונים יזמו ושיווק בע”מ  בבעלות החברה,הרשום לפי החוק ונועד לשרת את החברה ואת העובדים והלקוחות/ספקים העובדים מולה באופן שוטף לצורך מימוש מטרות המאגר המאושרות כחוק.

ידוע לכל משתמש הנרשם לאתר כי המידע שנמסר על ידו ייכלל במאגר המידע של צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע”מ ושאל ארדו ישראל. לצורך ניהול הפעילות, הקשר והשירות מולו לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו, משלוח דברי דואר ומסרונים’ כלולים בין היתר הודעות, עדכונים מסרים, פרסומים, קופונים והטבות, סקרים ו/או כל מידע אחר.
בנוסף המידע משמש לצורך נתונים סטטיסטיים עבור החברות עמן אנחנו עובדים.
ידוע לכל משתמש הנרשם לרשימת הדיוור של האתר מטעם החברה נרשם לשתי קבוצות דיוור:
1. עבור החנות המקוונת www.ardo.co.il.

2 עבור מאגר המידע צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע”מ.
במידה והמשתמש מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוור עליו להסיר עצמו מהרשימה הספציפית אליה נרשם ו/או משתיהן.
המשתמש באתר, שנרשם לרשימת הדיוורים מודע לכך שהסרה מרשימת דיוורים אחת אינה מונעת המשך שליחת דיוורים מרשימה שנייה. במידה וברצונו להימנע מקבלת דיוורים עליו להסיר עצמו גם מהרשימה השנייה.
כן ידוע לכל משתמש כי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו וכי לא חלה חובה חוקית למסור את המידע אולם הדבר נדרש לצורך מתן השירותים. עם זאת שמורה לו הזכות להימחק ממאגרי המידע בכל עת.
באם אינך מעונין להמשיך ולקבל כל דיוור מסוג כלשהו או בכלל מטעם חברתנו אנא שלח בכל עת הודעת הסרה/ביטול באחד או יותר מהאמצעים הבאים : באמצעות לחיצה על לחצן ההסרה שמופיע בתחתית הדיוור. ניתן גם לשלוח הודעה לכתובת [email protected]. אבל מובהר בזאת כי ידוע למשתמש כי תיבת מייל זו מיועדת גם לצרכים נוספים של גולשים, וכי ההסרה תתבצע ידנית ועל כן ההסרה עלולה להתעכב מספר ימים.

8. גילוי נאות
באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) לצורך תפעולו השוטף והתקין, אימות פרטים, ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר על מנת להתאימו להעדפותיו האישיות של המשתמש, ניתוח קליקים וזמן שהייה, התאמת פרסומות אף בגלישתו באתרים אחרים ולצרכי אבטחת מידע.

קבצי קוקיז הם קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מקבצי הקוקיז יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. המידע בקבצי הקוקיז מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח כי רק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

ככל שאינך מעונין לקבל קבצי קוקיז, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול קבצי הקוקיז עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר החברה.

העברת מידע לצד שלישי

החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

לצורך העברתם לספקי המוצרים על מנת להשלים את פעולת ההזמנה אשר ביצע המשתמש באתר, ככל שיהא צורך בכך;

במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;

בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות אתר החברה ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש ו/או הוראות כל דין;

בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;

בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;

בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות בתנאי שימוש אלה.

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

אבטחת מידע

החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי אתר החברה ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר החברה באופן מוחלט.

החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה”ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע ההזמנה לבין שרתי אתר החברה.

החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את אתר החברה, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר החברה לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על אתר החברה ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על אתר החברה ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

כך, החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי אתר החברה ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, כי אתר החברה יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או כי אתר החברה ו/או הנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הנך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל אחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בתנאי שימוש אלה. החברה תשתדל ותעשה כל מאמץ להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.


אחריות החברה

החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק חוויית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי החברה במצבם כמות שהם ובכפוף לזמינותם (‘As Is’ ו- ‘As Available’). החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;

הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;

שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים;

כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;

הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;

נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.

שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמשים. כך, גם לעניין פעולת הזמנת מוצר באמצעות האתר אשר לא נקלטה במחשבי החברה עקב שיבוש כאמור.

המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המשתמש בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיו”ב.

החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

נזק אשר ייגרם למשתמש במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו לו מוצרים פגומים או שאינם תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של החברה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות החברה תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר הפגום בלבד.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה מכל סוג שהוא לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המשתמש.

הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.

אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי שימוש אלה.

ציות לתנאים ושיפוי

המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו ו/או במוצר ובכל שימוש בו, לרבות תנאי שימוש אלו.

המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו ו/או במוצר, לרבות הפרת תנאים אלו.


שירות לקוחות
לבירורים, פניות ושאלות ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון : 09-7902306 או לתיבת מייל [email protected] בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:30 – 16:30 לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג.
אזור שיפוט
בעת שנעשה שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.
שונות

תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ו/או במוצר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר, בתוכנו ובמוצר.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או בתוכנו ו/או במוצר על-ידי המשתמש, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.1

0