1-700-550-118

תקנון תחרות הגרלת כנס איגוד יועצות ההנקה 32  של ארדו ישראל

  1. כללי

א.בתאריך 7/2/22 ארדו ישראל שיווק ממוקד,תערוך הגרלה בכנס איגוד יועצות ההנקה בישראל

ב. במסגרת הפעילות יוזמנו באי הכנס לסרוק ברקוד ולמלא טופס.

ג. מתוך הגולשים שימלאו את הטופס בהתאם  לתקנון זה תיבחר זוכה אחת  על ידי עורכת הפעילות באופן רנדומלי .

הוראות כלליות

  1. הגדרות למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

ד. “עורכת הפעילות” –   ארדו ישראל שיווק ממוקד.

ה. “מוסרת הפרס” – ארדו ישראל

ו. הפרס: משאבת אליסה של ארדו ישראל 

ב. “הוראות הפעילות” – ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.

ג. “משתתף/ת בפעילות” – משתתף הוא מי שהגדירה עורכת הפעילות כמי שמתאפשר לו לקחת חלק בפעילות זו, כפי שמפורט בסעיף 4 להלן.

ד. “הפרסום” – ביום 7/9/22 תפורסם הזוכה בשעה 15:00.

ו.הפרס”  –

ארדו ישראל – משאבהת חלב ארדו אליסה

ז. “זוכה בפרס” – זוכה אחת אשר עומדת  בתנאי ההשתתפות כפי שמופיעים בתקנון זה.

ט. לשון זכר בתקנון זה הינה לנוחיות בלבד. התקנון פונה לשני המינים כאחד.

  1. תקופת הפעילות

הפעילות בתוקף החל משעה 08:00 ועד שעה 15:00 בתאריך 7/2/23 

  1. התנאים להשתתפות בפעילות ולזכייה בפרס:

ההשתתפות בפעילות מותרת לכל מי שמילאה את הטופס במסגרת כנס איגוד יועצות ההנקה. 

למען הסר ספק מדובר בסריקת ברקוד שתפורסם בדוכן של ארדו.  רק מיש שסרקה את הברקוד בפועל ומילאה את הטופס באופן מלא כולל אישור תקנון זה

ויתור תביעות ו/או טענות

המשתתף בפעילות מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד חברת  ארדו ישראל.

  1. בחירת זוכה

עם סיום התחרות תבחר עורכת הפעילות את הזוכים אשר זכו.

לשם כך עורכת התחרות תפעיל אפליקציה אשר תבחר באופן רנדומלי מספר.

כל הנרשמות יקבלו מספרים באופן רציף בהתאם לסדר הההרשמה.

4 המספר שיעלה בגורל הוא שיזכה בפרס

עורכת הפעילות תפרסם בתאריך 7/2/23 במהלך הכנס את הזוכה. החברה תנסה ליצור קשר עם הזוכים בפרס, באמצעות התקשרות לפרטים שהותירו, ואולם, במידה ולא ייווצר עם מי מהזוכים קשר תוך 48 שעות ממועד זכייתו ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה כאמור בסעיף לעיל, ייפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

הפרס יימסר לזוכים במשרדים כל כל חברה  בדואר/בשליחות/במסירה אישית/במשרדי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולאחר שזוהה כדין.

בסעיף זה, “יצירת קשר“:

קיום שיחה בפועל עם הזוכה. פרסום פרטי הזוכה בפרס הינו תנאי יסודי והכרחי לזכות לקבלת הפרס.

  1. הפרס: משאבת חלב ארדו אליה. 

א. הפרס הנו קבוע ואינו ניתן להחלפה. אין אפשרות להמיר את הפרס.

ב. הזכייה במבצע הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה (הזוכות מוזמנות להחליף ביניהן את הפרס לאחר קבלתו).

  1. אחריות:

א. התקנון יימצא באתר ארדו ישראל  ניתן לעיין בתקנון זה באתר החברה. 

ב. עורכות  הפעילות ו/או מי מטעמן ו/או מוסרות הפרס ו/או מטעמן אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של שרתי אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם ו/או לפעילותו התקינה של האתר ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר יגרמו למשתתף במבצע בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

ג. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את זמני הפעילות ו/או אופי הפעילות ו/או כל שינוי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.

ד. למען הסר ספק, בסיס הנתונים של האתר ארדו ישראל  בעמוד ארדו ישראל  יהווה ראיה מכרעת בכל הקשור לקליטת פרטים במסגרת מבצע זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

ה. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לטיב הפרס כאמור, לאספקתו ולטיבו.

  1. שונות

א. כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.

ב. עורכת הפעילות תהא רשאית להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי מבצע, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס.

ג. תוצאות הפעילות יפורסמו בעמוד הפייסבוק של ארדו ישראל  כאמור.

ד. תוצאות הפעילות הינן סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

ה. אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא.

ו. למען הסר ספק יובהר, כי עורכת הפעילות מחויבת אך ורק ע”פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.

פרטיות

  1. כל משתתף מצהיר כי יש בידיעתו כי כל הפרטים, התמונות והנתונים שהוא מוסר במסגרת הפעילות הינם נכונים, מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות התקנון או כל דין.
  2. כל משתתף מצהיר ומאשר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת הפעילות, נעשה באופן וולונטרי ומרצונו החופשי.
0